Kunnanvaltuutetut

09:51

KUNNANVALTUUTETUT 2017 – 2021

 

Askola                                 
Hannu Vihreäluoto
Anna-Mari Eloranta
Hanna Simola
Aini Kares-Salonen
Veikka Huuskonen
Kati Keskisarja
Camilla Koskivaara
Espoo                                  
Maria Guzenina
Johanna Värmälä
Abdirahman Ali
Markku Sistonen
Leena Luhtanen
Liisa Kivekäs
Martti Hellström
Habiba Ali
Aulikki Pentikäinen
Juri Aaltonen
Hanko                                  
Jorma Nousiainen
Jouko Kavander
Aila Pääkkö
Marko Reitamaa
Hyvinkää                               
Irma Pahlman
Pekka Laine
Jussi Kukkola
Tuija Linna-Pirinen
Tuula Latosuo
Vesa Mauriala
Pasi Karttunen
Anette Helén
Hannele Liesmäki
Anne Lehtimäki
Pinja Perholehto
Jari-Pekka Velin
Inkoo                                  
Soile Gustafsson
Katja Posio
Petri Nyberg
Paavo Leppänen
Järvenpää                              
Eemeli Peltonen
Emmi Mäkinen
Satu Haaparanta
Ulla-Mari Karhu
Viljo Smed
Pirjo Komulainen
Kaija Tuuri
Pekka Luuk
Mikko Laakkonen
Jarno Hautamäki
Karkkila                               
Mika Tallgren
Juha Jumisko
Tuure Keskinen
Harri Lindfors
Essi Jumisko
Päivi Hellgren
Risto Sintonen
Kauniainen                             
Tapani Jääskeläinen
Kerava                                 
Markku Liimatainen
Samuli Isola
Anne Karjalainen
Tuula Lind
Cemal Dogan
Päivi Wilen
Tuula Komokallio
Marja-Liisa Nykänen
Ville Hoikkala
Niina Saarinen
Kim Savolainen
Sini Syrjäläinen
Nina Korventaival
Kirkkonummi                            
Ari Harinen
Pirkko Lehtinen
Pekka Oksanen
Jukka Tammi
Tero Suominen
Johanna Fleming
Lapinjärvi                             
Kaj Ikäheimo
Sauli Silfvast
Ilkka Ceder
Lohja                                  
Joona Räsänen
Leena Saari
Maaret Laine
Pirjo-Leena Forsström
Jarmo Aho
Markku Saarinen
Tapani Kopra
Taina Lackman
Teija Ristaniemi
Jaana Silander
Aslak Palenius
Loviisa                                
Arja Isotalo
Kalevi Lappalainen
Jari Kekkonen
Keijo Tähtinen
Sofia Nevalainen
Pertti Lohenoja
Pasi Laiho
Daniel Hannus
Myrskylä                               
Jari Rantanen
Mäntsälä                               
Antti Rinne
Heta Ravolainen-Rinne
Heli Hallikainen
Reijo Liinamaa
Tarja Vierikko
Tapio Laaksonen
Timo Leino
Teuvo Heikkilä
Markku Niinimäki
Tytti Laine
Emmi Tuomisto
Nurmijärvi                             
Sirkka Rousu
Jerry Latva
Aulikki Markkanen
Harri Lepolahti
Juha Peltonen
Jenni Sandberg
Sanna Viljakainen
Ismo Uusitalo
Eero Santala
Pornainen                              
Liljan-Kukka Runolinna
Päivi Liu
Jorma Laukka
Erja Palviainen
Vesa Palmgren
Elina Gardin-Kukkonen
Juha Pajunen
Porvoo                                 
Millariikka Rytkönen
Anette Karlsson
Marianne Korpi
Matti Valasti
Marko Piirainen
Jussi Sairanen
Jaakko Jalonen
Tuula Virkki
Tapani Eskola
Riitta Ahola
Torolf Bergström
Markus Hammarström
Pukkila                                
Timo Hildén
Raasepori                              
Mats Lagerstam
Ulf Heimberg
Petri Kajander
Johan Kvarnström
Camilla Grundström
Nina Wessberg
Roy Hellén
Petra Baarman
Reija Mettovaara
Frank Holmlund
Sanna Sipola
Kimmo Koivunen
Sipoo                                  
Rainer Boman
Tapio Virtanen
Maija Kuntsi
Eva Kuntsi
Hannele Rauha
Siuntio                                
Arja Alho
Kristian Parviainen
Tuula Elo
Tuusula                                
Merja Kuusisto
Aila Koivunen
Aarno Järvinen
Arto Lindberg
Karita Mäensivu
Ulla Palomäki
Jorma Sulander
Kim Kiuru
Jani Peltonen
Jere Pulska
Jerry Airikka
Emmi Koskela
Päivö Kuusisto
Vantaa                                 
Antti Lindtman
Kimmo Kiljunen
Sirkka-Liisa Kähärä
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Faysal Abdi
Ranbir Sodhi
Säde Tahvanainen
Tarja Eklund
Aadan Ibrahim
Pirkko Letto
Saba Ayub
Ulla Kaukola
Susanna Bruun
Jarno Eskelinen
Salla Lindblad-Palo
Päivi Laakso
Jukka Mölsä
Minna Räsänen
Vihti                                  
Anu Rajajärvi
Leila Terkomaa
Pentti Pulkkinen
Erkki Aronen
Olli Ikonen
Mia Neuvonen
Karita Rodas-Peräkylä
Janne Ripatti
Kari Anttila
Kai Viherkanto