Vantaa-Keravan vaaliohjelma

Turvallinen elämä ja paremmat palvelut

Suomalaiset luottavat sosialidemok­raattien kykyyn ylläpitää hyvinvointivaltiota. Lupaamme sinulle kantaa vastuumme myös sote-hyvinvointialueella.

Vantaa ja Kerava muodostavat yhdessä oman hyvinvointialueen. Päätösvalta pysyy omissa käsissämme. Sinä äänestäjänä käytät tätä oikeutta.

Tammikuun aluevaaleissa tehdään valintoja erittäin tärkeistä asioista; hoitoon pääsystä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuudesta sekä ihmisten oikeudesta turvalliseen ympäristöön.

Vaaleissa valitaan päättäjät hyvinvointialueelle. He ratkaisevat miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Vantaan ja Keravan asukkaille, mitkä niistä ovat lähipalveluja, mitkä etäämmällä ja mitä ne asiakkaalle maksavat.

Sosialidemokraatit pitävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja perustana, joiden täydentäjinä toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä alan yritykset.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen on toimittava sinun parhaaksesi. Pannaan ehdoton piste sille, että sinä tai lähimmäisesi joutuisitte kipuilemaan jonoissa. Sote-uudistuksen tavoite on parempi ja turvallisempi elämä. Nyt on sen toteuttamisen hetki.

Sinun tuellasi me sosialidemokraatit huolehdimme, että Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen sote-palvelut tuotetaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Sinun oikeutesi hyvään ja turvalliseen elämään on tärkein arvomme.

Me sosialidemokraatit haluamme

Lääkäriin on päästävä. Vastaanotolle on päästävä hädän tullen heti, kiireettömissä tilanteissa viikossa. Puretaan nykyinen kestämätön tilanne. Yhteys terveyskeskukseen on saatava välittömästi. Hammaslääkäriin on päästävä kiireettömissä tilanteissa kuukauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa samana päivänä.

Vauvoille, lapsille ja nuorille apu ajoissa. Neuvolat ovat pienten lasten perheille hyvinvoinnin tuki ja turva. Hyvinvoivat vanhemmat ovat lapselle paras suoja. Vanhempien tukena ovat heidän tarvitessaan ja niin halutessaan toimivat lapsi- ja perhepalvelut sekä mielenterveyspalvelut. Nopea pääsy palveluihin on inhimillistä ja säästää vanhempien ja yhteiskunnan varoja. Vahvistetaan kouluterveydenhuollon ja psyykkisten palvelujen saatavuutta.

Perhekeskukset tukevat vanhemmuutta. Perhekeskuksissa on perheiden arjen henki. Sinne mennään hakemaan apua tai vain kahville toisten vanhempien ja lasten seuraan. Vanhemmuus on vaativa tehtävä. Huolehditaan, että jokainen perhe saa halutessaan riittävän tuen. Perustetaan alueellisia perhekeskuksia. Niihin sijoitetaan neuvola, nykyiset perhepalvelut ja tarvittaessa erikoislääkärien vastaanotto sekä alan järjestöjen ja seurakuntien matalan kynnyksen toimintaa.

Vanhuksille hyvä hoiva. Riittävä määrä hoitajia on edellytys laadukkaalle hoivalle ja hoidolle. Jokaisella on halutessaan oikeus asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Kotihoitoa tehostetaan. Vanhusta ei pidä jättää sairastamaan yksin kotiin. Jokaisella pitää olla oikeus toisen ihmisen seuraan. Läheisyys toteutuu vanhustenkeskuksissa ja hoivakodeissa. Oikeus ulkoiluun ja virkistykseen pitää olla itsestäänselvyys. Palveluasumisen paikkoja on lisättävä. Huolehditaan palvelujärjestelmän kyvystä ymmärtää vanhuksen yksilölliset tarpeet. Vanhus on tärkein, ei järjestelmä.

Vammaisille kuuluvat samat oikeudet kuin kaikille muille. Hyvinvointialueella noudatetaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa sopimusta päätöksenteossa, palveluiden toteuttamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa kaikilla elämän osa-alueilla.

Omaishoitajien jaksamisesta huolehditaan. Hyvinvointialueella ymmärretään omaishoitajien suuri inhimillinen arvo. Vantaa-Kerava-alueella varmistetaan, että jokainen omaishoitaja saa lain mukaisen korvauksen, ohjauksen ja vapaa-ajan sekä mahdollisuuden lepoon.

Vapaaehtoistoimijoita arvostetaan. Vantaa-Kerava-alueella on 22 000 vapaaehtoistoimijaa. Vapaaehtoiset antavat sosiaali- ja terveystoimelle voimavaran, joka vastaa tuhatta henkilötyövuotta. Vapaaehtoiset eivät korvaa ammatillista työtä. He luovat edellytyksiä hyvän elämän toteutumiselle. Samalla, kun kiitämme jokaista teitä, me haluamme varmistaa, että myös vapaaehtoiset jaksavat.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin sijoitetaan kaikki meidän terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeät palvelut. Saman katon alla ovat lääkärit ja hoitajat, fysiatrit, fysioterapeutit ja muut terapeutit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja hammashoitajat, psykologit, sosiaalityöntekijät ja neuvontapisteet hakemusten teoille sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut. Kaikki tämä sinun fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Pelastuspalvelujen sujuvuus varmistetaan. Pelastustoimen tehtävät vaativat korkean tason osaamista. Vantaa-Kerava-alueen pelastuspalvelut on järjestetty tehokkaasti kuntien yhteisessä pelastuslaitoksessa. Jatketaan samalla yhteistyörakenteella ja varmistetaan laadukas pelastustoiminta ja ensihoito.

Henkilöstöä tuetaan sote-uudistuksessa hyvällä muutosjohtamisella. Hyvinvointialueella on hyvä työskennellä. Hyvinvointialue pitää huolta työntekijöistään. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostetaan.

Yhteistyötä jatketaan. Sosialidemokraatit on yhteistyön puolue. Haluamme, että hyvinvointialue jatkaa hyvää työtä peruskuntiensa Vantaan ja Keravan kanssa. Kunnat huolehtivat jatkossa ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä, hyvinvointialue sosiaali -ja terveyspalveluista ja pelastustoiminnasta sekä HUS erikoissairaanhoidosta. Jatketaan työtä laadukkaiden palveluiden puolesta. Asukkaiden hyvinvointi on yhteinen asiamme.