Uudenmaan Sosialidemokraatit lausui maakuntakaavan luonnoksesta

Ajankohtaista 07:24

Elokuussa 2010 Uudenmaan Sosialidemokraatit korosti rakennemallivaihtoehtoja koskevassa lausunnossa, että tärkeimmät maakunnan kehittämisen periaatteet ovat asuinrakentamisen tiivistäminen ja toimiva joukkoliikenne, jonka tärkeimpänä edellytyksenä ovat toimiva raideliikenne sekä riittävän isot asuinalueet. Uudenmaan Sosialidemokraatit katsoo, että 2. vaihemaakuntakaavan luonnos vastaa näihin toivottuihin periaatteisiin.

Lisäksi Uudenmaan Sosialidemokraatit kiinnittää huomion siihen, että 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa kuunneltu kuntapäättäjiä ja -virkamiehiä. Maakuntaliiton ja kuntien välinen vuorovaikutus näkyy 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa.

Ongelmallisena 2. vaihemaakuntakaavassa on kuitenkin pidettävä sitä, että kaavassa varaudutaan kaikkiin ratalinjauksiin; Länsirataan, Pohjoisrataan sekä Itärataan. Päätös ratalinjauksista on kyettävä tekemään maakunnan sisällä päättämällä ratahankkeiden toteuttamisjärjestyksestä.

2. vaihemaakuntakaavan kaavamääräyksessä halutaan turvata radan toteutuminen minä tahansa vaihtoehtona. Uusien taajamien toteuttamista ei kuitenkaan saa aloittaa ennen sitovaa päätöstä raideyhteydestä tai asemasta. Näin maankäyttö kunnassa ja raideliikenteen suunnittelu sidotaan ajallisesti toisiinsa. Päätöksen tekeminen uusista asemista ilman asuinalueita, joilla junankäyttäjiä asuu, on epäjohdonmukaista.

Päättämällä ratahankkeiden toteuttamisjärjestys kaavoitettujen asemaseutujen suunnittelu ja rakentaminen voidaan tehdä ajallisesti hallitusti. Ratahankkeista tehty toteuttamisjärjestyspäätös antaisi kunnille sekä elinkeinoelämälle välttämätöntä varmuutta näiden omaan aluesuunnitteluun. Ratalinjausten auki jääminen jättää päätösvallan maakunnan tulevaisuudesta kulloisellekin hallitukselle, kun tällaiset päätökset tulisi tehdä maakunnassa.
Raideratkaisujen toteuttamisjärjestyksestä päätettäessä on otettava huomioon myös tavaraliikenne. Raideratkaisujen on tavaraliikenteen osalta tuettava teollisuuden sijoittumista sekä elinkeinoelämän tarpeita. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen alueiden työpaikkaomavaraisuuden kasvun kannalta ratkaisut ovat keskeisessä roolissa. Paikallinen elinkeinoelämän kehittäminen on sovitettava nykyistä paremmin yhteen maakuntakaavan kanssa.

Uudenmaan Sosialidemokraatit painottaa edelleen, että Itä- ja Länsi-Uudenmaan alueita tulee kehittää tasapuolisesti. Kaavassa varaudutaan noin 430 000 uuteen asukkaaseen ja noin 250 000 työpaikan lisäykseen. Maakuntakaavassa osoitetun kasvun tulee olla merkittyjen taajamatoimintoalueiden osalta tasapuolista. Itä-Uudenmaan seudulle on arvioitu sijoittuvan 4 % ja Länsi-Uudellemaalle 6 % kasvusta vuoteen 2035 mennessä. Tällöin maakunnan reuna-alueiden suhteellinen painoarvo maakunnassa pienenee. Uudenmaan Sosialidemokraatit toivoo Uudenmaan liitolta kuntakohtaisia väestökehitysarviota, jolloin kaavan tasapuolisuuden arviointi helpottuisi.

Lopuksi Uudenmaan Sosialidemokraatit katsoo, että metropolialueeksi tulee määritellä 16 kunnan alue (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Lohja, Vihti, Kirkkonummi, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää, Nurmijärvi, Porvoo, Pornainen, Mäntsälä ja Sipoo.), jotta alueen kehittäminen pysyy hallinnassa.

Helsingissä 30.8.2010

Esko Ranto
puheenjohtaja
Uudenmaan Sosialidemokraatit