SDP:n Hyvinvointialueita koskeva poliittinen malliohjesääntö ja ehdokasasettelu

Tutustu

Hyväksytty SDP:n puoluevaltuustossa
11.4.2021 Helsingissä


Sääntöperustaisuus


Puolueen sääntöjen 40 § mukaan puoluevaltuusto päättää suorittamiensa tilannearviointien
perusteella kulloinkin tarpeellisista taloudellisista, poliittisista ja järjestöllisistä
ratkaisuista.
Ehdokasasettelukoskevat ohjeet perustuvat puolueen sääntöjen 33 §:ään, jonka mukaan
muissa yleisissä vaaleissa puoluevaltuuston hyväksymä vaalijärjestys määrittää
jäsenäänestyksen tarkemmat ohjeet.
Piirin yleinen toimivalta tätä ohjesääntöä koskevissa asioissa perustuu piirijärjestön
sääntöjen 2 §:ään, jonka mukaan piirin tehtävänä on toimia ja vaikuttaa alueensa johtavana
järjestönä puolueen periaateohjelman ja tavoitteiden mukaisessa sosialidemokraattisessa
toiminnassa.
Piirihallituksen toimivalta määritellään piirin sääntöjen 15 §:ssä, jonka mukaan piirihallitus
johtaa ja järjestää vaalitoimintaa sekä vastaa toiminta-alueellaan muunkin puoluetoiminnan
käytännöllisestä hoitamisesta ja sillä on oikeus asettaa piirijärjestön toimintaa varten
tarpeelliset valmistelu- ja apuelimet

Sosialidemokraattisen hyvinvointialueita koskevan toiminnan tarkoitus
1 §
Sosialidemokraattisen toiminnan tarkoituksena hyvinvointialueilla on
• lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia ja tasa-arvoa sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti
• vaikuttaa kansanvallan lisäämiseen ja kehittämiseen hyvinvointialueen
edustuksellisen demokratian kautta
• lisätä asukkaiden osallisuutta lähiyhteisöönsä suoran vaikuttamisen kautta sekä
tukea paikallista kansalaisyhteiskuntaa

Ohjesäännön asema ja voimaantulo

2 §
Hyvinvointialueita koskevassa ohjesäännössä määritellään sosialidemokraattisen
aluevaltuustoryhmän, aluehallitusryhmän, lautakuntaryhmien ja muiden poliittisin perustein
nimettyjen luottamuselinten sekä SDP:n toimielinten menettelytavat ja toimivaltasuhteet. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
SDP:n puolue-elinten toiminnan perustana ovat niiden säännöt, joille tässä ohjesäännössä
luodaan menettelytapaan liittyviä tarkennuksia.
3 §
Piirikokous vahvistaa kutakin aluevaltuustokautta varten aluepoliittisen ohjesäännön.
Ohjesääntö astuu voimaan XX.X.XXXX, ja toimitetaan tiedoksi puoluehallitukselle.
Ohjesääntö koskee:
• aluevaltuutettuja ja varavaltuutettuja
• aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä
• alueen lautakuntien jäseniä ja varajäseniä
• muiden poliittisin perustein valittujen alueen luottamuselinten jäseniä ja varajäseniä

SDP:n paikalliset toimielimet
4 §
Ensimmäisessä pykälässä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi on piirijärjestön
• järjestettävä ja yhtenäistettävä alueensa aluevaltuustojen ja muihin
hyvinvointialueen toimielimiin kuuluvien sosialidemokraattisten edustajien toiminta
• huolehdittava puoluetoiminnan alueellisesta kattavuudesta hyvinvointialueiden
alueella sekä tuettava osastojen paikallistoimintaa ja yhteistyötä alueella
• huolehdittava hyvinvointialueen asukkaiden, kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen
päätöksenteon yhteydestä puolueosastojen, kunnallisjärjestöjen sekä
aluevaltuustoryhmän ja muiden alueen luottamustoimiryhmien järjestämin avoimin
tilaisuuksin sekä
• huolehdittava luottamushenkilömaksun perinnästä alueen luottamustoimiin SDP:n
mandaatilta valituilta henkilöiltä
5 §
Virallisista vaalivalmisteluista huolehtii piirikokous. Käytännön vaalivalmisteluista vastaa
piirihallitus ja sen valitsemat vaalipäälliköt sekä vaalityöryhmät.
Piirikokous voi delegoida valtaansa piirihallituksen alaisuudessa toimiville
hyvinvointialuetta edustaville työryhmille. Mikäli piirin alueella sijaitsee useita
hyvinvointialueita, järjestäytyy puolueen hyvinvointialueen päätöksentekoa valmistelevat ja
puolueen kannasta päättävät toimielimet siten, että niiden jäsenet edustavat
hyvinvointialueen puolueosastoja. Alueen kunnallisjärjestöille tulee myöntää läsnäolooikeus.
Viimekätisen vastuun piirijärjestön alueella olevien hyvinvointialueiden puolue- ja
järjestöpoliittisesta päätöksenteosta kantaa aina piirikokous ja kiireellisissä tapauksissa
piirihallitus.Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi


Hyvinvointialuevaalien ehdollepano tulee toteuttaa ottaen huomioon puolueen sääntöjen 18-
33 § mukaiset määräykset soveltuvin osin. Ensisijainen ehdokkaiden asettamistehtävä
kuuluu puolueosastoille. Ennen aluevaaleja tulee tiedottaa alueella asuville SDP:n jäsenille,
että heillä on puolueen sääntöjen mukaisesti oikeus määräaikaan mennessä asettua
ehdokkaiksi ja kirjallisesti varmistauduttava, että asianomaiset suostuvat ehdokkuuteen.
Mikäli piirikokous päättää olla asettamatta ehdolle kirjallisen suostumuksensa antanutta
puolueen jäsenenä olevaa henkilöä, tulee ennen päätöstä kuulla asianomaista henkilöä.
Mikäli ehdokkaaksi asettuneita SDP:n jäseniä on vähemmän kuin listalle voidaan ottaa
ehdokkaita, tulee ehdokkaiksi pyytää sosialidemokraattisen arvomaailman omaavia
sitoutumattomia ehdokkaita
Piirihallitus asettaa ehdokkaat vaalilistalle aakkosjärjestyksessä. Ehdokkaat voidaan
asettaa piirin niin päättäessä myös muuhun järjestykseen esimerkiksi aluettain.
6 §
Se, joka katsoo aluevaalien jäsenäänestyksessä tai listalle asettelussa oikeuttaan loukatun,
voi saattaa asian puoluehallituksen ratkaistavaksi. Puoluehallituksen on käsiteltävä tätä
koskevat asiat erittäin kiireellisinä.
7 §
Kun aluevaalit on toimitettu ja aluevaalilautakunta tiedottanut vaalin tuloksen, tulee
sosialidemokraattisesta vaaliliitosta valittujen edustajien ennen sitä kokousta, jossa he
ryhtyvät toimiinsa, kokoontua ja muodostaa sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä.
Valtuustoryhmän kutsuu koolle piirihallitus tai sen valtuuttama työryhmä.
8 §
Piirikokous päättää vaalien jälkeen sosialidemokraattisten ehdokkaiden asettamisesta
aluevaltuuston päättämiin luottamustoimiin. Samoin piirikokous päättää menettelytavasta,
jolla vaalikauden aikana vapautuviin tai kesken vaalikautta syntyviin uusiin luottamustoimiin
tehdään ehdollepano.
Piirikokous päättää sosialidemokraattisen hyvinvointialueiden poliittisesta suunnasta.
Tällaisia kysymyksiä ovat mm:
• hyvinvointialuepoliittiset linjakysymykset
• hyvinvointialueiden talouden tasapaino ja mahdollinen veroprosentti
• kahden tai useamman hyvinvointialueen yhdistäminen
Piirikokous hyväksyy jokaista vaalikautta varten hyvinvointialueita koskevan poliittisen
ohjelman, jonka linjauksia alueella toimivat sosialidemokraattiset hyvinvointialueiden
päättäjät noudattavat.
9 §Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
Sosialidemokraattisen Puolueen jäseninä olevat aluevaltuusto- ja hallitusryhmän jäsenet,
piirihallituksen jäsenet, aluevaltuustoryhmän alaisuudessa mahdollisesti toimivat
työntekijät sekä hyvinvointialueiden lautakuntien sosialidemokraattisten ryhmien
puheenjohtajat ovat velvollisia osallistumaan niihin piirikokouksiin, joissa käsitellään
hyvinvointialuetta koskevia linjauksia.
10 §
Aluevaltuustoryhmän toiminnasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset suoritetaan
piirijärjestön varoista.

Sosialidemokraattiset ryhmät hyvinvointialueiden luottamuselimissä
11 §
Ennen aluevaltuuston kokousta pidettävissä ryhmän kokouksissa on käsiteltävä kaikki
aluevaltuuston kokouksen asialistalla olevat asiat. Aluevaltuustoryhmän sihteerinä ryhmän
valitsema henkilö tai piirihallituksen tehtävään palkkaama toimitsija.
Piirin puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla, sosialidemokraattisilla aluehallituksen jäsenillä
ja varajäsenillä on puhe- ja esityksenteko-oikeus aluevaltuusto- ja hallitusryhmän
kokouksissa.
Hyvinvointialueen lautakuntien sosialidemokraattisten ryhmien puheenjohtajilla, puolue- ja
piirihallituksen valtuuttamilla henkilöillä sekä erikseen kutsuttaessa viranhaltijoilla on
valtuustoryhmän kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus.
Ryhmän kokoukset ovat päätösvaltaisia, mikäli yli puolet sen äänivaltaisista jäsenistä on
läsnä päätöksentekotilanteessa. Virallisia ryhmäkokouksia ovat luottamuselimen kokousta
edeltävät säännölliset ryhmäkokoukset sekä kokoukset, joista tieto on saatettu viimeistään
kolme päivää ennen kokousta kaikille ryhmän jäsenille ja joissa kokoukseen tulevista
luottamushenkilöistä paikalla on vähintään puolet.
12 §
Piirikokous päättää menettelytavasta, jolla sosialidemokraattiset aluevaltuustoryhmät
voivat ottaa kokouksiinsa muiden ryhmien edustajia.
13 §
Aluevaltuustoryhmä valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia. Ryhmä nimeää tarpeellisen määrän neuvottelijoita ja muita
toimihenkilöitä. Ryhmän puheenjohtaja toimii neuvottelijoiden puheenjohtajana.
Aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan tehtävänä on johtaa sen toimintaa

 1. kutsua kokoon ryhmä ja sen mahdolliset valiokunnat
 2. edustaa ryhmää ellei ryhmä toisin päätäSuomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
 3. ennen kulloinkin pidettävää kokousta huolehtia tarpeellisten tietojen hankkimisesta esille
  tulevista asioista ja niiden esittämisestä ryhmän kokoukselle
  Ryhmän sihteerin tehtävänä on
  1. laatia pöytäkirja ryhmän ja mahdollisten valiokuntien kokouksista, tallettaa ryhmälle
   kuuluvat asiakirjat sekä laatia vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimintakertomus,
   joka tarkastetaan ryhmän kokouksessa ja jätetään piirin kevätkokoukselle piirihallituksen
   ohjeiden mukaan.
   14 §
   Aluevaltuustoryhmän sisällä sovitaan kunkin kauden alussa tiedottamisen vastuunjako sekä
   päätetään viestinnän pelisäännöistä.

Päätöksenteko ryhmässä
15 §
Hyvinvointialueen toimielinten käsittelemät asiat voidaan

 1. hyväksyä valmistellussa muodossa
  -tehdä muutosesitys
 2. esittää asian pöydälle jättämistä
 3. esittää asian palauttamista
 4. esittää päätökseen pontta
  16 §
  Aluevaltuustoryhmät voivat tehdä
  1) ryhmäpäätöksiä,
  2) olla päättämättä asiaa ryhmäpäätöksenä, jolloin ryhmäpäätös ei sido jäseniä tai
  3) antaa ryhmän jäsenelle erivapauden toimia vastoin enemmistön kantaa tai pidättäytyä
  äänestämästä.
  Aluevaltuustoryhmäpäätös on voimassa kustakin asiakohdasta ellei ryhmä toisin päätä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee ryhmän puheenjohtajan ääni. Ryhmäpäätöksen
  tekeminen edellyttää, että ryhmän enemmistö kannattaa sitä, ja että asiasta on käyty
  riittävä keskustelu, jonka kuluessa jokaisella ryhmän jäsenellä on ollut mahdollisuus esittää
  päätöksen sisältöä koskevia ehdotuksia. Jokaisella ryhmän jäsenellä tulee myös olla
  saatavilla riittävä ja yhtäläinen informaatio asiasta päätettäessä.
  Ryhmän kantaan tyytymättömällä on oikeus eriävän mielipiteensä kirjaamiseen, joka tulee
  ilmoittaa heti asian käsittelyn jälkeen.
  17 §
  Edellä mainitut ryhmätoiminnan säädökset ulottuvat kaikkiin niihin hyvinvointialueen
  luottamuselimiin, joissa sosialidemokraatit ovat edustettuina.

Riitatapaukset ja sanktiot

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
18 §
Ryhmä voi antaa jäsenelleen huomautuksen ryhmän päätöksen vastaisesta toiminnasta.
Törkeissä tapauksissa asia on siirrettävä piirikokouksen käsiteltäväksi muita
kurinpitotoimenpiteitä varten.
Jos hyvinvointialueen luottamustoimeen valitun sosialidemokraattisen ryhmän jäsenen on
piirikokouksen tekemällä päätöksellä todettu rikkoneen puolueen sääntöjä tai
järjestöpäätöksiä, on piirin ilmoitettava rikkomuksesta asianomaisen edustajan
puolueosastolle ja kunnallisjärjestön hallitukselle sekä kehotettava puolueosastoa
ryhtymään puolueen sääntöjen 6 § mukaisiin toimenpiteisiin. Piirin henkilöjäseniä
koskevissa asioissa tapaukset ratkaisee piiri.
Jäsen, joka on eronnut tai erotettu osastostaan, samoin kuin jäsenoikeuksien
määräaikaisen rajoittamisen kohteeksi joutunut henkilö on samalla menettänyt
luottamustehtävänsä puoluejärjestöissä ja järjestöllisen edustuskelpoisuutensa.
Sitoutumattomat jäsenet, jotka ovat sosialidemokraattisten ryhmien jäseniä, sanktioista
päättää muissa kuin huomautusta koskevissa kysymyksissä piirikokous
19 §
Muun järjestöriidan ratkaisee lopullisesti sen piirin piirihallitus, jonka alueella kyseinen riita
on syntynyt.

Kuntarajat ja hyvinvointialueiden rajat ylittävä yhteistyö
20 §
Esitykset hyvinvointialueiden rajat ylittäviin toimielimiin valittavista sosialidemokraattisista
ehdokkaista tekee piirihallitus.
21 §
Piirijärjestön pyynnöstä alueen osastot nimeävät ehdokkaat hyvinvointialueen toimielimiin
sekä piirijärjestön toimikuntiin. Näiden organisaatioiden luottamustehtäviin nimettävistä
sosialidemokraattisista edustajista esitykset tekee piirihallitus.
22 §
Hyvinvointialueiden, valtakunnallisiin hyvinvointialueiden luottamustehtäviin ja muiden
hyvinvointialueiden rajat ylittävien organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien
sosialidemokraattisten edustajien luottamushenkilömaksuista ja ryhmätoiminnan
järjestämisestä määrää se järjestötaso, joka ehdokkaat on valinnut.Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
Mikäli hyvinvointialue jakautuu usean piirin alueelle sopivat piirit työnjaosta ja
luottamushenkilömaksuista yhdessä. Mikäli piirit eivät pääse sopimukseen puoluehallitus
määrää vastuunjaosta.

Ohjesäännön soveltaminen
23 §
Kaikki tehtävät mitkä tässä ohjesäännössä määritellään piirikokoukselle, voidaan
piirikokouksen päätöksellä delegoida piirihallitukselle valtuustokauden ajaksi.
Niissä piireissä, joissa hyvinvointialueita on enemmän kuin yksi piirihallitus voi delegoida
edelleen valtaansa alueellisille työryhmille, jotka edustavat hyvinvointialueen osastoja ja
valtuutettuja.
Niissä piireissä, joissa hyvinvointialue sijaitsee kahden tai useamman puolueen piirin
toiminta-alueella tulee piirien sopia työnjaosta.
24 §
SDP:n puoluehallituksen tehtävänä on valvoa, että tämä ohjesääntö on voimassa ja
vahvistetaan kutakin valtuustokautta varten piirijärjestössä.
ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS
ALUEVAALEISSA


Ehdokasasettelu

Oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestyksiin on puolueosastoilla sekä vähintään kymmenen
asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla
valitsijayhdistyksillä. Puolueosaston jäsen ja piirijärjestön henkilöjäsen voi kuulua vain
yhteen valitsijayhdistykseen.


Ehdokkaat ilmoitetaan kunnallisjärjestön hallitukselle tai sen tehtäviä hoitavalle
puoluejärjestölle ja piirihallitukselle pöytäkirjan otteella tai käyttäen kutakin
jäsenäänestystä varten vahvistettua ehdokasilmoituskaavaketta. Piirihallitus voi ohjata
ilmoittautumiset myös hyvinvointialueelle perustettuihin piirihallituksen alaisille
vaalityöryhmille, mikäli piirin alueella on useita hyvinvointialueita.
Piirihallitus ilmoittaa alueellaan viimeisen päivän, johon mennessä ehdokkaat tulee ilmoittaa
jäsenvaaliin.


Jokaisen ehdokkaan tulee täyttää puolueen ehdokassitoumus annettujen ohjeiden
mukaisesti.Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
Ehdokkaiden jakautuminen hyvinvointialueella
Piirihallitus voi muodostaa hyvinvointialueelle ehdokasalueita, joiden tulisi koostua kuntaa
suuremmista alueista. Tällöin ehdokaslistan paikat jaetaan ja kiintiöidään alueellisesti
käyttäen hyviksi osastojen yhteen laskettua jäsenmäärää tai edellistä valtakunnallista
vaalitulosta. Puolueen sääntöjen mukaisen virallisen ehdokasasettelun päätyttyä kiintiöitä
ei tarvitse enää piirihallituksen päätöksellä noudattaa.
Ehdokasalueita kutsutaan vaaliyhtymiksi. Piirin tulee muodostaa vaaliyhtymät viimeistään 3
kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä. Vaaliyhtymistä tulee tiedottaa alueen
jäsenjärjestöjä.


Mikäli hyvinvointialue koostuu vain yhdestä tai kahdesta kunnasta voidaan vaaliyhtymät
jakaa myös kaupunginosien perusteella. Tällöinkin tulisi välttää kuntakohtaisia vaaliyhtymiä.
Lisäksi niillä alueilla, joissa on kaksikielistä väestöä, tulee piirien sopia ehdokaskiintiöstä
FSD:n kanssa.


Jäsenäänestyksen ajankohta
Mikäli ehdokkaita on annettuun päivämäärään mennessä asetettu enemmän kuin mitä
listalle voidaan ottaa, tulee piirin lähtökohtaisesti neuvotella alueella sopuvaalista. Mikäli
alueella halutaan järjestää jäsenvaali, voidaan se toimeenpanna postiäänestyksenä,
sähköisenä äänestyksenä, uurnavaalina, puhelinäänestyksenä, yhdistyksen avoimessa
kokouksessa sekä eri yhdistelminä edellä olevista.
Vaalikelpoisuus ja äänestysoikeus jäsenvaaleissa
Jäsenäänestyksessä on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu jokainen puolueosaston jäsen ja
piirijärjestön henkilöjäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun
liittymiskuukaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta
kuukaudelta tai on vapautettu jäsenmaksusta taikka on vapaajäsen.
Ehdokkaiden nimeämiseksi on vaalikelpoinen sellainen muut tässä pykälässä mainitut
vaalikelpoisuuden edellytykset täyttävä puolueosaston jäsen ja piirijärjestön henkilöjäsen,
joka voidaan asettaa ehdokkaaksi edellä mainittuihin vaaleihin. Tässä kohdassa mainituissa
vaaleissa ja jäsenäänestyksissä henkilöjäsen on vaalikelpoinen sekä jäsenäänestyksissä
äänioikeutettu kotipaikkansa perusteella.


Vaalielimet
Jäsenäänestyksen keskuslautakuntina ovat asianomaiset piirijärjestöjen piirihallitukset tai
sen asettamat alueelliset keskuslautakunnat.Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
Keskuslautakunta nimeää tarvittavan määrän vähintään viisijäsenisiä vaalilautakuntia.
Kunnallisjärjestön hallitus tai puolueosaston johtokunta voidaan nimetä vaalilautakunnaksi.
Keskuslautakunta ja vaalilautakunnat voivat ottaa tarvittavan määrän teknistä
henkilökuntaa ääntenlaskentaa varten.
Puoluehallitus ja omalla toimialueellaan myös piirihallitus voi nimetä vaalitarkkailijoita.


Yhdistelmä ehdokkaista
Piirihallituksen on laadittava jäsenäänestykseen asetetuista ehdokkaista yhdistelmä, johon
ehdokkaat sijoitetaan aakkosjärjestyksessä. Yhdistelmään on kirjoitettava ehdokkaan sukuja etunimet, ikä, ammatti tai arvo enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä sen puolueosaston
nimi, jonka jäsen hän on. Lisäksi ehdokaslistaan voidaan merkitä kotikunta tai
kaupunginosa. Kussakin yhdistelmässä ehdokkaat on numeroitava juoksevasti aloittaen
numerolla 2. Päättäessään ehdokaslistojen yhdistelmien hyväksymisestä, on piirihallituksen
tarkastettava, että ehdokkaat ovat asianomaiseen vaaliyhtymään alueella asuvia
jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja jäseniä eikä heihin kohdistu puolueosaston tai piirin
kurinpidollinen päätös jäsenoikeuksien määräaikaisesta rajoittamisesta.
Piirihallituksen tehtävänä on tarkastaa myös se, että valitsijayhdistyksiä muodostaneet
puolueosastojen jäsenettai piirin henkilöjäsenet kuuluvat vain yhteen valitsijayhdistykseen.
Mikäli jäsen kuuluu useampaan kuin yhteen valitsijayhdistykseen, on piirihallituksen
varattava tälle mahdollisuus ilmoittaa, mihin valitsijayhdistykseen hän haluaa kuulua. Mikäli
jossakin valitsijayhdistyksessä on vähemmän kuin kymmenen sääntöjen mukaisesti
valitsijayhdistyksen perustamiseen oikeutettua jäsentä, ei tällaisen valitsijayhdistyksen
asettamaa ehdokasta ole otettava ehdokaslistojen yhdistelmään.
Ehdokaslistojen yhdistelmän yläosaan on kirjoitettava asianomaisen piirijärjestön ja
vaaliyhtymän nimi, postiäänestyksen päättymisen sekä mahdollisen erillisen
äänestystilaisuuden ajankohta sekä maininta siitä, että kysymyksessä on
aluevaaliehdokkaiden valitsemiseksi toimeenpantava jäsenäänestys.


Äänestyslippu
Piirihallituksen on laadittava jäsenäänestyksessä käytettäväksi kutakin vaaliyhtymää varten
äänestyslippu niin, että siitä käy ilmi, missä järjestyksessä äänioikeutettu asettaa
kannattamaan ehdokkaat toistensa edellä. Äänestyslipun yläosaan on kirjoitettava samat
tiedot kuin ehdokaslistojen yhdistelmän yläosaan sekä lisäksi tieto siitä, montako ehdokasta
äänioikeutettu enintään saa äänestää.


Äänestysluettelo
Uusimman jäsenmaksukauden mukaan päivitetyn puolueen jäsenrekisterin perusteella
piirijärjestöittäin, kunnallisjärjestöittäin ja puolueosastoittain laadittuun
äänestysluetteloon merkitään jokainen jäsenrekisteriin merkitty äänioikeutettu jäsen. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
Viimeisen jäsenmaksutilityksen tietojen mukaisesti jäsenrekisteristä laaditaan
pohjaluettelo.


Suoritettuaan pohjaluettelon tarkistuksen ja tehtyään siihen äänioikeuden sääntöjen
mukaisen käytön vaatimat muutokset, piirihallitus vahvistaa äänestysluettelon
noudatettavaksi jäsenäänestyksessä.
Keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan on lisättävä äänestysluetteloon sellainen
toiminta-alueeseensa kuuluvan jäsen, joka osoittaa hyväksyttävän tositteen perusteella
maksaneensa hänelle kuuluvan jäsenmaksun niin kuin puolueen sääntöjen 19 §:n 1
momentissa edellytetään tai olevansa vapautettu jäsenmaksusta taikka vapaajäsen.
Äänestysluottelona tulee käyttää joko 30.6. tai 31.12. jäsenrekisteritietoa.
Jäsenäänestyksestä tai vaaliyhtymäkokouksesta ilmoittaminen

Jäsenäänestyksestä on ilmoitettava kattavasti alueen osastoille ja piirin henkilöjäsenille.
Vaaliyhtymäkokouksesta ja erillisistä äänestystilaisuuksista on ilmoitettava kuin yleisestä
kokouksesta on päätetty.


Muut vaalitapoja koskevat ohjeistukset
Jäsenäänestyksien järjestämisessä noudetaan aikaisempia vakiintuneita ohjeita.
Nettiäänestyksen alkaminen olisi suositeltavaa ajoittaa niin, että ehdokkailla olisi vähintään
viikko aikaa kampanjoida ennen nettiäänestyksen alkamista.


Postiäänestyksessä noudetaan aikaisempia vakiintuneita ohjeita. Yhdistelmä ehdokkaista,
äänestyslippu ja vaalikuori sekä palautuskuori on lähetettävä suljetussa kirjeessä
vaaliyhtymittäin kullekin äänioikeutetulle jäsenelle jäsenrekisterin mukaiseen
postiosoitteeseen. Niillä jäsenillä, joiden osoite ei ole jäsenrekisterissä tai jotka eivät
muusta syystä ole saaneet edellä mainittua äänestysaineistoa postitse, on oikeus hankkia
se piiritoimistosta tai sen osoittamasta paikasta. Palautuskuoret on avattava
piiritoimistossa vähintään kahden keskusvaalilautakunnan jäsenen läsnäollessa. Vaalikuori
leimataan ja pudotetaan äänestysuurnaan. Vaaliajan jälkeen saapuneet kuoret säilytetään
avaamattomana muun äänestysaineiston yhteydessä. Niitä jäseniä, jotka ovat toimittaneet
palautuskuoren piiritoimistoon vaalien päättymisajankohdan jälkeen, ei merkitä
äänestysluetteloon postiäänestyksessä äänioikeuttaan käyttäneiksi.


Äänet on laskettava vaaliyhtymittäin. Kunkin vaaliyhtymän ääntenlaskennasta on laadittava
pöytäkirja, jota liitteineen on säilytettävä piirijärjestön arkistossa.Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Siltasaarenkatu 18 – 20 C, 00530 Helsinki | Puhelin (09) 478 988 | etunimi.sukunimi@sdp.fi | www.sdp.fi
Mikäli järjestetään erillisiä uurnavaalitilaisuuksia, on piirihallituksen päätettävä, minkä
puolueosastojen jäsenet ja piirin henkilöjäsenet voivat kussakin erillisessä
äänestystilaisuudessa äänestää.


Mikäli valintaan käytetään vaaliyhtymän alueen yleistä kokousta, tulee vaaliyhtymään
kuuluvat äänioikeutetut jäsenet kutsua piirihallituksen päättämällä tavalla yhteiseen
kokoukseen, jossa kokousedustajat valitaan tarvittaessa suhteellista vaalitapaa
noudattaen.


Myös vaaliyhtymäkokouksissa ehdolla olevat aluevaaliehdokkaat on asetettava
jäsenäänestyksessä noudatettavan aikataulun mukaiseen päivämäärään mennessä.
Piirihallituksen on huolehdittava palautuskuorten, äänestysuurnien ja muun vaalimateriaalin
turvallisesta ja äänestyssalaisuuden turvaavasta säilyttämisestä jäsenäänestyksen
tuloksen vahvistamiseen saakka