Seurakuntavaalit

Olemme mukana kirkkoa uudistavassa Tulkaa kaikki -liikkeen työssä.
Seuraa tapahtumia ja ota yhteyttä:

Ehdokkaaksi?

Tule ehdokkaaksi rakentamaan yhteisvastuun kirkkoa! Käytä äänioikeuttasi!
Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdokkaaksi vähintään 10 hengen valitsijayhdistyksen listalle. Neuvomme tarvittaessa ehdokkaaksi asettumisessa. Vaalilistojen viimeinen jättöpäivä on 15.9.2022. Ehdokkaamme löydät seurakunnissa joko omilta sdp-listoilta, yhteisiltä Tulkaa kaikki -listoilta tai osassa seurakuntia muilta yhteislistoilta.

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022 Vaalipäivä on 20.11.2022

SDP:n seurakuntavaaliohjelma 2022
Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt
seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla
neljäksi vuodeksi. Luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan ja kirkon toimintaa. Äänioikeutettu on jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18 vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jonka alueella asuu. Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on uskottu, toivottu, rakastettu ja ruotsiksi tror, hoppas, älskar. Tunnus on käännetty myös saamen kielille ja viroksi. Ehdokkaita kannustetaan luomaan oma vaalitunnus itseään kuvaavalla kolmella sanalla.


Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Tule mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa!


Valitut edustajamme vaikuttavat paikallisseurakunnan hallinnon ja talouden lisäksi hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaliin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen. Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.


Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa

  • ketään ei jätetä yksin
  • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
  • kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
  • tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana

Kirkon arvotehtävä


Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja kanssaihmisen kunnioitus. Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Yhteinen vastuu ympäristöstä ja aktiivinen työ ilmastotavoitteiden puolesta ovat tärkeitä periaatteita kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.


Kirkko on kansallinen ja kansainvälinen. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että se sekä toimii paikallisesti että kantaa kansainvälistä vastuuta ja toimii vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.


Kirkon tehtävä hyvinvointivaltiossa


Diakonian peruslähtökohtana on niiden ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, joita muu apu ei tavoita. Diakoniatyöllä, perheneuvonnalla ja sairaalasielunhoidolla kirkko auttaa ja tukee kaikkia ihmisiä, myös heitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä.


Seurakuntien diakoniatyön resurssit on turvattava. Seurakuntien ja seurakuntalaisten aktiivisuutta tarvitaan yksinäisyyden lievittämisessä, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja lähiyhteisöjen rakentamisessa. Yhteiset ateriat ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja. Ruokajakeluja ja muuta avustustyötä tarvitaan jatkuvasti tukemaan apua tarvitsevia. Tämä näkyi yhteiskunnassa selvästi myös koronapandemian aikana ja seurakunnat ovat olleet paljon apuna ukrainalaispakolaisten vastaanottamisessa. Seurakuntien lapsi-ja nuorisotyö antaa monelle mahdollisuuden harrastaa ja toimia
ohjatuissa ryhmissä. Seurakuntien tilojen ja toimintojen tulee toivottaa lapset ja nuoret tervetulleiksi. Rippikoulut ja isostoiminta tarvitsevat riittävät resurssit. Nuorten vaikuttajaryhmät ovat hyvä tapa ottaa nuoret mukaan toimintojen suunnitteluun. Kirkon tulee etsiä uusia ajanmukaisia keinoja opiskelijoiden ja nuorten aikuisten tavoittamiseen.


Kirkon avioliittokäsitys


Suomessa on voimassa avioliittolaki, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat voidaan vihkiä avioliittoon. Kirkossa vastaava muutosta vihkikaavaan ei ole saatu tehtyä, koska se vaatii 3⁄4 enemmistön kirkolliskokouksessa. Vihkimisiä suorittavia pappeja on kuitenkin jatkuvasti enemmän ja yhä useampi seurakunta on myös päättänyt, että seurakunnan tiloja saa käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Sosialidemokraatit toimivat kirkossa sen puolesta, että kaikki parit voidaan vihkiä. Tämä on tärkeää seurakuntalaisille, mutta myös selkeyttää pappien asemaa työpaikoilla.


Kirkon kulttuuritehtävä


Seurakunnat ovat alueellaan tärkeitä kulttuurivaikuttajia. Kirkot ovat usein paikkakunnan hienoimpia ja arvokkaimpia rakennuksia ja niitä käytetään ahkerasti konserttitiloina. Hengellisellä kulttuurilla ja taiteella on merkitystä monille. Erilaiset retriitit ja vaellusreitit ovat tärkeitä hiljentymisen muotoja.


Koronapandemia vaikutti tuhoisasti taide-ja kulttuurialaan, kun museot, teatterit ja konserttisalit suljettiin yleisöltä. Seurakunnilla on mahdollisuus osallistua taide-ja kulttuurialan tukemiseen koronapandemian jälkeisessä tilanteessa lisäämällä erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämistä.


Kirkon ympäristövastuu ja saavutettavuus


Jokaisen seurakunnan tulee hakea kirkon ympäristödiplomia ja pitää sen velvoitteista kiinni. Seurakunnat vaikuttavat ympäristö-ja ilmastokysymyksiin omalla toiminnallaan, mutta myös esimerkein ja opetuksen kautta. Vastuuta yhteisestä ympäristöstä tulee korostaa kaikessa toiminnassa ja hakea tapoja käyttää uusiutuvaa energiaa ja vähentää kulutusta. Seurakuntien toiminnassa voidaan olla ilmasto-ja ympäristökysymyksissä edelläkävijöitä. Jatkuvaa huomiota tulee myös kiinnittää tilojen, toimintojen sekä viestinnän saavutettavuuteen.


Kirkon ja seurakunnan työn ja hallinnon kehittäminen


Seurakuntien toimintaa tulee kehittää yhdessä laaditun strategian avulla, jolloin luottamushenkilöillä on mahdollisuus asettaa työlle ja resurssien käytölle painopisteitä. Seurakunnissa työskennellään monissa ammateissa. Johtamiseen, työhyvinvointiin, työn kehittämiseen ja työilmapiiriin on kiinnitettävä huomiota. Minkäänlaista sukupuoleen kohdistuvaa pappisnaisten syrjintää ei tule sallia. Jokaisen papin on saatava yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua riippumatta sukupuolesta.


Seurakuntaneuvostojen kokousten puheenjohtajuus on syytä siirtää maallikoille ja tällä tavalla erottaa kirkkoherrojen esittelyvastuu puheenjohtajuudesta. Kirkkoherrojen valintaprosessissa malli, jossa seurakuntaneuvosto valitsee kelvollisiksi todettujen hakijoiden piiristä hakukriteerit parhaiten täyttävän hakijan, antaa myös mahdollisuuden painottaa työyhteisön johtamisen taitoja.


Seurakuntien läsnäoloa sosiaalisessa mediassa on kehitettävä. Kirkon on oltava edelläkävijä
uusien alustojen ja teknologioiden soveltamisessa. Kirkon sanoma, erilaisten ihmisten kohtaaminen, dialogi ja kuunteleminen voivat saada uusia mielenkiintoisia toteuttamistapoja sosiaalisessa mediassa.


Seurakunnissa on noudatettava nollatoleranssia erilaisen häirinnän ja ahdistelun osalta. Toiminnassa tulee huomioida turvallinen tila -periaatteet eikä vihapuhetta tule sallia seurakunnan toiminnassa.


Kirkon jäsenillä on paljon annettavaa kirkon työhön ja seurakuntien hallintoon. Jäsenillä on vaalien kautta mahdollisuus olla mukana kirkon päätöksenteossa. Kristillisten sosialidemokraattien liitto ry kokoaa yhteen ihmisiä, joita puhuttelevat yhteiskunnalliset kysymykset, oikeudenmukaisuus, lähimmäisenrakkaus ja solidaarisuus. Liitto on evankelisluterilaisen kirkon ja muiden kirkkokuntien piirissä toimivien
sosialidemokraattien yhteistyöverkosto.