Itä-Uudenmaan vaaliohjelma

Kolme kärkeä Itä-Uudenmaan alueella

  1. Lähipalveluiden säilyttäminen ja saatavuus

Lähipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja ja digitaalisuutta.

2. Henkilöstön hyvinvointi ja saatavuuden turvaaminen

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvoinnin parantaminen lisäresurssein ja työoloilla.

3. Pelastuslaitoksen sekä päivystävän sairaalan säilyttäminen alueella

Itä-Uusimaa on suuren riskin aluetta suurten teollisuus alueiden johdosta.

Vaaliohjelma:

Lähipalveluiden säilyttäminen ja saatavuus

Itä-Uudenmaan alueen lähipalveluiden turvaamiseksi tullaan tulevina vuosina tarvitsemaan digitaalisia ratkaisuja sekä kehitystä digitaalisissa palveluissa. Lähipalveluiden saatavuus jokaisessa Itä-Uudenmaan alueen kunnassa on tärkeää ja alueen päättäjien tulee huolehtia siitä, että palvelut ovat käyttäjien tavoitettavissa ja lähellä. Palveluiden tulee olla myös oikea-aikaisia.  Innovatiiviset ja uudet ratkaisut tulevat olemaan laajan alueen lähipalveluiden turvaamisessa avainasemassa. Lähipalveluiden turvaamiseksi tullaan tulevina vuosina tarvitsemaan myös digitaalisia ratkaisuja sekä kehitystä digitaalisissa palveluissa

Henkilöstön hyvinvointi ja saatavuuden turvaaminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen on erityisen tärkeää. Alueen päättäjien tulee huolehtia siitä, että työhön määritellään riittävät ja laadukkaat resurssit sekä siitä, että Itä-Uudenmaan alueella on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Hoitajapulaan tulee taata riittävät tukitoimet ja resurssit, jotta asiakkaalla on pysyvämmät ja asiakaslähtöisemmät hoitosuhteet. Tällä vähennämme myös alueen hoitohenkilöstön vaihtuvuutta. Osaavan henkilökunnan takaaminen riittävillä ja paremmilla työoloilla on tärkeää. 

Pelastuslaitoksen sekä päivystävän sairaalan säilyttäminen alueella

Itä-Uudenmaan alue on suuren riskin aluetta alueen suurien teollisuusvaikuttajien johdosta. Itä-Uudenmaan alueella sijaitsevat Neste ja Fortum muodostavat alueelle korkean riskiprofiilin. Välimatkat laajan Itä-Uudenmaan alueen kuntien sisällä ovat pitkät, joten alueelle on tärkeää säilyttää pelastuslaitos sekä oma päivystäväsairaala. Sopimuspalokunnilla on myös tärkeä rooli Itä-Uudellamaalla. Sopimuspalokunnat auttavat pelastuslaitoksia suoriutumaan tehtävistään.

Ennaltaehkäisevät resurssit

Itä-Uudenmaan alueella on tärkeää pitää jatkossa huolta lasten- ja nuorten varhaisesta tuesta. Alueen riittävät tukipalvelut lapsiperheille arjen haasteisiin kantavat pitkälle. Itä-Uudenmaan alueella on tärkeää kiinnittää huomiota myös alueen opiskeluhuoltolain mukaisiin kattaviin ja oikea-aikaisiin oppilashuollon palveluihin. Ennaltaehkäisevät palvelut tulee taata niin, että ne ovat lähellä palveluiden käyttäjää. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmiin on myös tärkeää. Tähän tulee panostaa ja taata näille palveluille riittävät resurssit.

Ikäihmisten palvelut

Itä-Uudenmaan alueen ikäihmisten kasvava määrä tulee ottaa huomioon jatkossa alueella. Kohderyhmälle tulee taata riittävät, turvalliset ja oikea-aikaiset palvelut lähellä käyttäjää. Alueella tulee turvata riittävät ja laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut. Ikäihmisten ennaltaehkäiseviin ja arkea tukeviin palveluihin tulisi myös kiinnittää huomiota. Alueen kolmannen sektorin toimijoita ei saa unohtaa ja heidän kanssansa tehtävään yhteistyöhön tulee myös jatkossa panostaa.