SDP:n Uudenmaan maakuntavaltuustoryhmä: Valinnanvapausehdotusta ei pidä viedä eteenpäin nykyisessä muodossaan

Ajankohtaista,Kannanotot

Sosialidemokraattien maakuntavaltuustoryhmä esittää, ettei valinnanvapauslakiehdotusta pitäisi viedä nykyisessä muodossaan eteenpäin.

SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Jussi Kukkola: ”Valinnanvapautta varten ei ole olemassa selkeää laatukriteeristöä, jotta asiakas pystyisi tekemään faktoihin perustuvan valinnan eri palveluntuottajien välillä. Valinnat tulevat perustumaan pitkälti vain mielikuviin. Laatukriteeristö on ehdoton edellytys ja ilman sitä valinnanvapautta ei tule toteuttaa”, Kukkola sanoo.

Sosialidemokraatit varoittavat, etteivät sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet hyvinvointierojen kaventumisesta, kustannusten kasvun hillinnästä tai palvelujen yhdenvertaisuudesta tule toteutumaan nyt esitetyn mallin pohjalta.

”Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen tapahtuu parhaiten palvelujen saatavuutta parantamalla ja oikean kohdentamisen kautta.

Nykyinen lainsäädäntö riittää valinnanvapauden kehittämiseksi esimerkiksi palvelusetelin käyttöä asteittain laajentamalla. Näin suuressa kokonaisuudistuksessa tulisi joka tapauksessa edetä vaiheittain”, Kukkola huomauttaa.

Uudenmaan maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 5. joulukuuta kello 10.

Kokous pidettiin Helsingin kaupungintalolla.

Valtuustossa käytiin tiedoksiantokeskustelu Uudenmaan liiton valinnanvapauslain lausunnosta. Valinnanvapauspykälän kohdalla jokaisella valtuuston poliittisella ryhmällä oli mahdollisuus käyttää ryhmäpuheenvuoro.

 

SDP:n Uudenmaan maakuntavaltuustoryhmä, ryhmän puheenjohtaja Jussi Kukkola, 044 585 5285

 

Jussi Kukkolan ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 5.12.2017 kokonaisuudessaan:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät maakuntavaltuutetut

Yleisesti Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä on hyvä, että Uudenmaan liiton lausunto valinnanvapauslain esitysluonnoksesta on terveen kriittinen. Sanakäänteet ovat kuitenkin, jopa sosialidemokraatin näkökulmasta turhan maltillisia.

Uudenmaan liiton lausuntoluonnoksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kriittiset tekstit ja niiden rinnalle valitut vastausvaihtoehdot eivät vastaa toisiaan. Vastausvaihtoehdot ovat kirjattu muutamaa astetta myönteisemmiksi kuin mitä teksti antaisi ymmärtää. Tämä on ehdottomasti korjattava, jotta ministeriöön ei välity virheellistä viestiä.

Meillä ei Suomessa ole mitään aiempaa vertailupohjaa näin suuresta uudistuksesta. Jo aiemmin koko sote-uudistuksen kohdalla ollut uhka siitä, etteivät reformille asetetut tavoitteet tule toteutumaan, toistuu nyt myös valinnanvapauslain tapauksessa.

Tavoitteiksi on kirjattu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen, kustannusten kasvun hillintä, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, palveluintegraatio sekä peruspalvelujen vahvistaminen. Uudenmaan liitto ei ole epäilevissä huomioissaan yksin vaan esimerkiksi Kuntaliiton erittäin asiantunteva lausunto on selvästi kriittisempi.

Esitettävä monituottajamalli ei välttämättä paranna sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta edes suurimmissa maakunnissa, missä on kuitenkin parhaat mahdollisuudet toimivien markkinoiden syntymiselle. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen tapahtuu parhaiten palvelujen saatavuutta parantamalla ja oikean kohdentamisen kautta, ei rakenteita uudistamalla.

Joidenkin arvioiden mukaan nyt käsillä olevan valinnanvapausehdotuksen mukaan jopa puolet nykyisten julkisten sairaaloiden toiminnasta siirtyisi markkinoille. Tämä vaarantaisi sairaaloiden päivystysvalmiuden ja siirtäisi hoidon painopisteen vakavien sairauksien hoidosta pikkuvaivojen hoitoon.

Arvoisat valtuustokollegat

Nyt muutamia hieman yksityiskohtaisempia huomioita.

Esitys ei anna maakunnille edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiseen asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti työkaluinaan. Lopputuloksena on vain kustannusten kasvu, johon lausuntoluonnoksen kohdassa kahdeksan viitataan.

Ryhmämme on sitä mieltä, että maakuntien pitäisi saada itse päättää asiakassetelien käytöstä ja käytön rajoittamisesta. Kirurgisiin toimenpiteisiin ulotettu asiakassetelijärjestelmä voi vaarantaa nykyisen, toimivan, erikoissairaanhoidon sekä ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon päivystyksen.

Jotta esitetyn kaltainen valinnan vapaus ylipäänsä voitaisiin toteuttaa, tarvitaan selkeä ja ymmärrettävä laatukriteeristö, jotta asiakas pystyisi tekemään faktoihin perustuvan valinnan eri palveluntuottajien välillä. Muussa tapauksessa valinnat perustuvat pelkästään mielikuviin ja hoitotulosten kannalta vähäpätöisiin seikkoihin. Laatukriteeristö on ehdoton edellytys ja ilman sitä valinnanvapautta ei tule toteuttaa.

Laatukriteeristön puuttumisen lisäksi myös integraatio on esityksessä todella puutteellinen. Esimerkiksi jos terveysongelmien takia hoitoon hakeutunut asiakas tarvitsee sosiaalipalveluja, törmää hän kolmeen toimijatahoon, mutta päinvastoin sosiaalipalvelujen asiakkaan tarvitessa terveyspalveluja, ei integraatiota ole lainkaan.

Henkilökohtaisessa budjetissa olisi syytä edetä kokeilujen kautta, kuten esimerkiksi Helsingin kaupunginhallitus lausuntoluonnoksessaan esittää. Ensinnäkin meillä on liian vähän kotimaista vertailupohjaa ja toiseksi muuallakaan maailmassa ei olla näin laajaa henkilökohtaista budjetointia tehty.

Mitä tulee asiakassuunnitelmaan, on syytä huomioida, että sen arvioidaan luovan päällekkäistä työtä: juuri sellaista byrokratiaa, mitä keskusta ja kokoomus ovat ilmoittaneet karsivansa. Myös kysymyksen 13 ensimmäiseen osaan “turvaavatko säännökset riittävän hyvin asiakkaan oikeudet” vastaten, ei, eivät turvaa, sillä kuten tässäkin lausuntoluonnoksessa todetaan: henkilökohtaiseen budjettiin liittyvä asiakassuunnitelma ei ole juridisesti sitova ja valituskelpoinen hallintopäätös.

Vaikka nyt lakiluonnoksesta on poistettu maakunnan tuottajaorganisaation niin sanottu pakkoyhtiöitys, edellytetään palvelujen organisoitavan mahdollisimman pitkälti kilpailullisin periaattein. Ehdotetun järjestelmän ylle on langennut EU-vaatimusten varjo. Voi olla, että jotkut toimijat tulevat vetoamaan kilpailuneutraliteettivaatimuksiin. Kuten Kuntaliittokin toteaa, “Arvioinnissa olisi varmuudella kyettävä sulkemaan pois riski, että maakunnan tuottaessa valinnanvapauspalveluita sen toiminta lopulta kuitenkin katsottaisiin EU:n näkökulmasta yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä olevaksi markkinaehtoiseksi taloudelliseksi toiminnaksi.”

Hyvät valtuustokollegat

Edellä esitetyn perusteella ryhmämme evästää liiton hallitusta lausumaan ministeriölle, että esitettyä valinnanvapauslakiehdotusta ei pitäisi viedä eteenpäin. Nykyinen lainsäädäntö riittää valinnanvapauden tai valinnan mahdollisuuksien kehittämiseksi esimerkiksi palvelusetelin käyttöä asteittain laajentamalla. Näin suuressa kokonaisuudistuksessa tulisi joka tapauksessa edetä vaiheittain.