SDP:n Antti Rinne: Ennaltaehkäisyyn panostaminen on talouden kovaa ydintä

Ajankohtaista

SDP esittää kansallista hyvinvointiohjelmaa keinona vahvistaa julkista taloutta pidemmällä aikavälillä. Ohjelman julkisti tänään SDP:n kansanedustaja, varapuhemies Antti Rinne.

– On selvää, että kaikkia julkisen talouden ongelmia ei pystytä ratkaisemaan neljässä vuodessa eikä pelkästään menoja leikkaamalla. Tarvitsemme pysyviä, rakenteellisia uudistuksia, jotka tuottavat tuloksia pidemmällä aikavälillä. Parantamalla ihmisten terveydentilaa ja ennaltaehkäisemällä esimerkiksi kansantauteja nykyistä tehokkaammin on mahdollista paitsi lisätä ihmisten hyvinvointia, myös vahvistaa merkittävästi julkista taloutta, Rinne kertoo.

Tutkimusten mukaan ihmisen sosioekonominen asema ja terveydentila ovat yhteydessä toisiinsa. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat olevat ovat keskimäärin terveempiä ja elävät pidempään, kun taas alimpaan tuloviidennekseen kuuluvien terveys on keskimäärin kaikkein heikoin, ja he myös käyttävät vähiten terveyspalveluita.

– Konsulttiyhtiö FCG:n tekemistä laskelmista käy ilmi, että mikäli alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat saataisiin huolehtimaan terveydestään keskimäärin yhtä hyvin kuin toiseksi alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat, olisi mahdollista saada 1,9 miljardin säästöt kahdessa vaalikaudessa. Vielä suurempi vaikutus olisi, mikäli saisimme kaikki tuloluokat huolehtimaan terveydestään yhtä hyvin kuin parhaiten toimeentuleva viidennes keskimäärin, ja tätä SDP tavoittelee.

SDP:n esittämän kansallisen hyvinvointiohjelman tavoitteena on löytää mahdollisimman vaikuttavia keinoja edistää ihmisten hyvinvointia, kaventaa terveyseroja ja ennaltaehkäistä sairauksien syntyä ja syrjäytymistä sekä hillitä niistä syntyviä kustannuksia. SDP haluaa aloittaa ohjelman valmistelun heti ensi vaalikauden alussa laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Yksi osa ohjelmaa olisivat niin kutsutut hyvinvointipysäkit. Jokainen yli 18-vuotias kutsuttaisiin säännöllisin väliajoin vapaaehtoiseen aikuisten terveystarkastukseen, jossa käytäisiin läpi fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä erilaiset riskitekijät perimässä tai elintavoissa. Tarvittaessa tarkastuksessa käyneet henkilöt ohjattaisiin jatkotutkimuksiin.

– Hyvinvointipysäkeillä olisi mahdollisuus tavoittaa myös ne ihmiset, jotka tällä hetkellä jäävät terveyspalveluiden ulkopuolelle, mutta myös tuoda terveyden ääreen pysähtyminen säännölliseksi osaksi koko väestön elämää. Ennen kaikkea hyvinvointipysäkit yhdessä hyvinvointiohjelman kanssa tuovat mahdollisuuden miettiä, miten tuomme ennaltaehkäisyn kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa ja ihmisten elämää.

Rinteen mukaan hyvinvoinnin ja terveyden saralla on toteutettu monia määräaikaisia ennaltaehkäisyhankkeita. Sairauksien varhaisvaiheiden seulonnalla on myös pystytty ehkäisemään tehokkaasti useiden sairauksien kehittymistä.

 – Nyt on aika ottaa ennaltaehkäisy kaiken perusterveydenhuollon pohjaksi. Tänään julkistetut laskelmat osoittavat, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon panostaminen ei ole pehmeää politiikkaa vaan talous- ja työllisyyspolitiikan kovaa ydintä. Toivon mukaan myös muissa puolueissa ymmärretään tämä ja lakataan puhumasta sosiaali- ja terveyspalveluista kulueränä, josta voi leikata.