Maria Guzenina: Vappupuhe 1.5.2023

Ajankohtaista

Tänä vappuna vietämme vappujuhlia ympäri Suomen erilaisissa tunnelmissa kuin viime vuosina.

Petteri Orpo on valinnut hallitusneuvotteluihin haluamansa puolueet. Me emme ole hänen valitsemassaan joukossa. Näinkin voi demokratia toimia. 

SDP kuuluu vaalien voittajiin. Me nostimme kannatustamme pääministeripuolueen asemasta. Se on itsessään jo iso saavutus. Vastaava on onnistunut vain kaksi kertaa aikaisemmin. Sanna Marin on Paavo Lipposen jälkeen ensimmäinen pääministeri, joka on kyennyt kasvattamaan puolueensa kannatusta vaaleissa.

Mikä piti meidät nosteessa? Kuluneet neljä vuotta eivät ole olleet helppoja. Vastaus on yksinkertainen. Vastaus on työn jälki.

Koronapandemiasta ja Venäjän aloittaman sodan vaikutuksista huolimatta Suomen työllisyys on ennätystasolla. Marinin hallituksen asettama työllisyystavoite ylitettiin ja tähän päästiin sosialidemokraattisilla toimilla, joilla luotiin luottamusta työelämään, parannettiin työvoimapalveluja ja mahdollistettiin elinkeinoelämän uudet investoinnit. 

Ironista ehkä, mutta suuri osa näistä meidän työllisyystoimien tuloksista tullaan näkemään vasta käynnistyvällä vaalikaudella. Sipilän porvarihallitus tarjoili kurjuutta kiky-sopimuksilla ja lomarahaleikkauksilla. Marinin hallitus korjasi näitä virheitä panostamalla koulutukseen ja elinkeinopolitiikkaan. Marinin hallitus teki myös useita työllisyyden tukitoimia, kuten oppivelvollisuuden pidentäminen, koulutuksen resurssien lisääminen, vihreän siirtymän tukeminen ja TKI-panostukset.

Valtion velkaantumista voidaan hillitä ilman leikkauksia etuuksiin tai palveluihin. Tärkeää on kasvun luominen ja uusien työpaikkojen synty. SDP:n talouspolitiikan perustana on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä, työllistävä kasvu, jossa julkista taloutta vahvistetaan pikemminkin talouskasvun, työllisyyden, hallinnon tehostamisen ja veropohjien tiivistämisen kautta.

Sosiaaliturvan leikkaukset, kuten nyt porvarien ajama työttömyysturvan lyhentäminen, kohdistuvat yhteiskunnan heikossa asemassa oleviin ja niiden väitettyjä työllisyysvaikutuksia liioitellaan. Pitkäaikaistyöttömyyttä on inhimillisempää ja paljon tehokkaampaa torjua hyvin resursoiduilla työllisyyspalveluilla, jotka tukevat työtöntä neuvomalla häntä työnhaussa, osaamisen kehittämisessä ja terveydellisissä asioissa.

Tänä vappuna onkin hyvä muistuttaa Petteri Orpoa ja hänen Säätytalolle hallitusneuvotteluihin kutsumiaan puolueita siitäkin, että työllisyyden hoito on parasta mahdollista talouspolitiikkaa. Jokainen prosenttiyksikkö lisää työllisyysasteessa tarkoittaa puoli miljardia euroa lisää julkisessa taloudessa, mutta ylimitoitetuilla leikkauksilla ei tähän päästä.

Maassamme on sekä työvoimapula että työhaluisia työttömiä. Marinin hallituksen aloittamaa kunnianhimoista työelämän kehittämistä tulee jatkaa kohtaanto-ongelman korjaamiseksi. Lisäksi meidän on tehtävä kaikkemme osaavan uuden työvoiman saamiseksi. Koulutuspaikkoja esimerkiksi ammattikouluista ei saa vähentää ja maahanmuuttaneilla on oltava mahdollisuudet integroitua osaksi yhteiskuntaamme ja saada mahdollisuudet hyvään elämään täällä.

Tämän ajan ilmiöitä ja haasteita on, että yhä useampi työikäinen uupuu työssään. Esimerkiksi hoitajavaje on päässyt syntymään pitkän ajan huonon politiikan seurauksena. Me muistamme, miten Sipilän johdolla tehdyt leikkaukset vaikuttivat dramaattisesti hoito- ja hoiva-alan pito ja vetovoimaan. Tuon politiikan seurauksia ensin Rinne, sitten Marin pyrkivät korjaamaan. Tuon työn pitäisi jatkua johdonmukaisena, jotta tilanne saataisiin taitettua parempaan. Kuuden miljardin sopeutusuhkaukset tuskin tilannetta korjaavat. 

Ukrainan sota, kokoomuksen tavoittelemat hurjat leikkaukset ja niistä seuraava talouden epävarmuus, korkea inflaatio ja korkojen nousu lisäävät kaikki tavallisten suomalaisten epävarmuutta omasta ja läheisten tulevaisuudesta. SDP tarjosi vaaleissa kasvun, työllisyyden ja vakauden vaihtoehdon. Me saimmekin linjallemme vahvan tuen. Niin pieni oli ero äänimäärissä kakkosen ja kolmosen välillä, että Petteri Orpon valinnan hallituskumppaneiksi voi sanoa pohjautuvan siihen tosiasiaan, että nyt valitut ovat kaikki valmiita leikkaamaan sen, mitä Orpo käskee, paitsi tietysti RKP, joka näyttäisi olevan valmis leikkaamaan kaikesta muusta paitsi ruotsinkielen asemasta. 

Niin, ystävät,

Suomi menestyy vain osaamisella. Leikkaukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin heikentäisivät suomalaista kilpailukykyä, lisäisivät eriarvoisuutta ja veisivät pohjaa vauraamman tulevaisuuden rakentamiselta.

Me sosialidemokraatit olemme lunastaneet lupauksemme ja aloittaneet koulutuksen kunniapalautuksen. Vielä on kuitenkin tehtävää. Suomalaisen yhteiskunnan menestys ja yhteiskunnallinen tasa-arvo rakentuvat korkean osaamistason sekä laadukkaan koulutuksen varaan.

SDP:n mielestä investoinnit osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen ovat keskeisiä toimia, joilla rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta kaikille ja vahvistetaan suomalaisten hyvinvointia. Koko väestön osaamis- ja koulutustason nosto on avainasemassa, kun rakennamme tulevaisuutta. Korkea osaaminen ei rakennu tyhjän päälle.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat aiheuttaneet vakavia haasteita lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja oppimistuloksiin kaikilla koulutusasteilla sekä vahvistaneet eriarvoistumiskehitystä. Näiden hyvinvointi- ja oppimisvajeiden tasoittaminen edellyttää pitkäjänteisiä lisäpanostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla vielä pandemian jälkeenkin.

Suomessakin eriarvoisuus, oppimiserot ja syrjäytyminen uhkaavat kansalaisten osaamista sekä suomalaisen koulutuksen menestystarinaa. Siksi Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusohjelmissa tunnistettiin koulutuksen silloinen tilanne ja aloitettiin toimet koulutuksen kunnianpalautukseksi. Keskeisiä tavoitteita olivat koulutus- ja osaamistason nostaminen kaikilla koulutusasteilla, oppimiserojen kaventaminen ja koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen.

Kuluneen hallituskauden aikana kohtaamissamme kriiseissä inhimillisen pääoman merkitys on korostunut. Koulutuspolku varhaiskasvatuksesta kaikille koulutusasteille, työelämäkoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön varmistaa ihmisten pärjäämisen erilaisissa muutoksissa myös tulevaisuudessa. Se on ollut suomalaisten resilienssin salaisuus ja siitä on pidettävä huolta myös tulevaisuudessa.

Suomi tunnetaan maailmalla maana, joka nousi koulutukseen panostamalla köyhästä maatalousmaasta yhdeksi maailman vakaimpia ja kehittyneimpiä yhteiskuntia. Tästä kehityksestä on pidettävä kiinni ja samalla meidän on tarjottava osaamistamme myös laajempaan käyttöön. Suomen on otettava paikkansa koulutuksen kehittämisen kärkimaana. Meidän on sitouduttava kotimaassa ja kansainvälisesti pitkäjänteiseen työhön, joka perustuu tietoon väestökehityksestä, osaamistarpeista ja koulutuksen kehityksestä sekä ennakoi maailman muutosta ja parantaa sekä tulevien sukupolvien että globaalin yhteisön tulevaisuutta.

Vapun historia on kansainvälisen työväenliikkeen yhteisen, rajat ylittävän työn ja taistelun historiaa. Työväenliike on koko historiansa ajan puolustanut heikommassa asemassa olevia, kansalaisuudesta tai sukupuolesta riippumatta. Me sosialidemokraatit kannatamme avointa, kansainvälistä ja yhdenvertaista Suomea myös tulevaisuudessa. Me emme kannata sisäänpäin kääntymistä, syrjintää ja hidasta näivettymistä, joka tulisi seuraamaan siitä vaihtoehdosta, jota esimerkiksi perussuomalaiset tavoittelevat. Me tarvitsemme Euroopan unionia, laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä sopimusjärjestelmää yhteisten, globaalien haasteiden voittamiseksi ja demokratian turvaamiseksi.

Sosialidemokraatit kantavat vastuuta ihmisistä ja myös ympäristöstä ja maapallon kantokyvystä. Ilman nopeiden ratkaisujen löytämistä luontokadon torjumiseen, ilmastotavoitteista kiinnipitämistä ja kansainvälisten ilmasto- ja luontosopimusten kunnioittamista tulevaisuus on paljon synkempi. Näiden eteen töitä on tehtävä lujasti myös tulevaisuudessa.

Arvon juhlaväki,

Suomi liittyi Natoon sosialidemokraattisen pääministerin johdolla.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomi ja Marinin hallitus toimi määrätietoisesti tehdäkseen välttämättömän. Eikä työ Suomen turvallisuustilanteen parantamiseksi ole vielä päättynyt.

Meidän on ensi toimenamme uutena jäsenenä pyrittävä siihen, että myös Ruotsista tulee jäsen mahdollisimman pian. Suomen roolin Naton jäsenmaana tulee olla aktiivinen ja rakentava.

Marinin hallitus on rakentanut Suomen kansainvälistä roolia aktiivisesti, ja Suomi on ollut maailmalla kokoaan suurempi ja näkyvämpi. Tämä on meidän etumme.

Hallitusvastuumme aikana turvallisuutta on parannettu myös kotimaassa:

Puolustusvoimien resursseja on vahvistettu. Hävittäjähankinnat tehty hyvässä yhteisymmärryksessä yli puoluerajojen. Olemme parantaneet huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja vastanneet ilmastokriisiin luomalla polun kohti hiilineutraaliutta.

Tätä työtä maamme seuraavan hallituksen tulee määrätietoisesti jatkaa. Jännitteisessä globaalissa tilanteessa keskeistä on kehittää edelleen kokonaisturvallisuutta koko yhteiskunnassa. Me sosialidemokraatit katsomme, että pohjana kaikelle tälle työlle on suomalainen hyvinvointivaltio ja se, että jokaisesta pidetään huolta.

Eriarvoisuuden lisääntymisellä olisi suoria negatiivisia vaikutuksia niin yhteiskuntamme kriisinkestävyyteen kuin kokonaisturvallisuuteenkin.

Menneellä hallituskaudella me sosialidemokraatit teimme merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia vaikeissa ja poikkeuksellisissa oloissa. Meidän on syytä olla ylpeitä työstämme ja vaadittava myös tulevalta hallitukselta työtä yhdenvertaisuuden, parempien palveluiden ja osaavamman kansakunnan eteen. 

Hyvät toverit, jokaisella suomalaisella on edelleen oikeus odottaa, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

Siksi me jatkamme työtämme uutterina, myös oppositiosta käsin. Ja muistamme, että pian käydäänkin jo seuraavia kunta- ja aluevaaleja. Niitä kohti!